Volume 40 Issue 6 2021
Display Method:
Forming mechanism of breast-like stalactites based on the experimental analysis of cave deposition from Dixin canyon, Yangxin, Hubei
DUAN Wuhui, ZHOU Xianjin, PAN Yang, XU Kejian, GUO Shenxiang, TAN Ming
2021, 40(6): 907-913.   doi: 10.11932/karst20210601
Abstract FullText HTML PDF(1393KB) icon70 icon30
Reanalysis of interannual variability of precipitation δ18O in southern China in response to ENSO
WANG Quan, YUAN Shayue, ZHAI Xiumin, XIA Chengwei, LI Yi, LAN Jianghu
2021, 40(6): 914-919.   doi: 10.11932/karst20210602
Abstract FullText HTML PDF(1341KB) icon41 icon12
Influence of Shuanghe Cave development on the changes of surface water system in Suiyang county, Guizhou, China
LUO Shuwen, HE Wei, ZHANG Yuanhai, DENG Yadong, WU Kehua, ZHOU Wenlong, ZHANG Hongzhi, LUO Shiqin
2021, 40(6): 920-931.   doi: 10.11932/karst20210603
Abstract FullText HTML PDF(2773KB) icon57 icon18
Distribution law and genetic mechanism of karst collapse in Longquan village-Qingfengshan village, Chongqing
WU Yuanbin, LUO Weiquan, YIN Renchao, LIU Zhikui, DAI Jianling, PAN Zongyuan, ZHOU Fubiao
2021, 40(6): 932-942.   doi: 10.11932/karst2021y43
Abstract FullText HTML PDF(4210KB) icon22 icon16
Numerical investigation on the main controlling factors of the dissolution evolution of three-dimensional fracture-cavity reservoirs
ZHU Xinyue, LI Sanbai, FENG Xiating, KANG Zhijinag, FAN Hongzhuo, HUANG Xiaote
2021, 40(6): 943-951.   doi: 10.11932/karst20210604
Abstract FullText HTML PDF(2791KB) icon39 icon7
Evolutional process of erosional tiankengs
ZHAI Xiumin, ZHANG Yuanhai, LI Fayuan, SHI Wenqiang, WEI Haoxing
2021, 40(6): 952-964.   doi: 10.11932/karst20210605
Abstract FullText HTML PDF(3831KB) icon25 icon17
Mechanism of Miao Chamber in Ziyun county based on terrestrial laser scanning and structural analysis
ZHOU Wenlong, Jean Bottazzi, TAN Ming, FAN Yunlong, FU Liangtong, WANG Deyuan
2021, 40(6): 965-976.   doi: 10.11932/karst20210606
Abstract FullText HTML PDF(4499KB) icon9 icon8
Evaluation of karst cave landscape and geological tourism resources in "Walayaku" of Nujiang grand canyon
ZHANG Hua, PENG Yirong, ZHAO Li, WANG Yu, KANG Xiaobo, WANG Bo, CHAI Jinlong
2021, 40(6): 977-986.   doi: 10.11932/karst20210607
Abstract FullText HTML PDF(1758KB) icon14 icon5
Evaluation of graded protection of scenic spots in tourist caves: A case study of Taigu cave, Youyang, Chongqing
DENG Yadong, YANG Hongyong, GUO Xiaohong, CHEN Leiyou, CHEN Yu, ZHANG Ningjing
2021, 40(6): 987-994.   doi: 10.11932/karst20210608
Abstract FullText HTML PDF(862KB) icon13 icon3
cover

Founded in 1982 bimonthly

ISSN: 1001-4810 CN 45-1157/P

Editor-in-chief: Jiang Zhongcheng

Sponsor: Chinese Academy of Geological Sciences

Sponsored by: Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences

Cosponsor: International Research Center on Karst under the Auspices of UNESCOKarst Geology Committee of Geological Society of ChinaCave Committee of Geological Society of China

Archive

More+
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6